Sự khác nhau giữa một Class và một Object trong Java

tải xuống 3

Class và Object (Lớp và Đối tượng) là hai trong những khái niệm quan trọng nhất của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP).

Sự khác biệt chính giữa một Class và một Object trong Java là:

  • Class là một mô hình chi tiết để bạn sử dụng tạo ra các Object. Class định nghĩa tất cả các thuộc tính và các phương thức cần thiết của một Object.
  • Mỗi Object phải thuộc một Class nào đó. Và một Object là một thể hiện của Class. Tất cả các Object thuộc về cùng một Class có cùng các thuộc tính và các phương thức.

Để dễ hiểu hơn thì chúng ta có một ví dụ sau: Giả sử bạn có một class House. Căn nhà của bạn là một Object và là một thể hiện của class House. Nhà của chị gái bạn là một Object khác và là một thể hiện khác của class House.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
//Class House mô tả một cái nhà thì như thế nào...
class House {
//...
}
//Bạn có thể dùng class House để tạo ra các objects (instances của class House)
House myHouse = new House();
House sisterHouse = new House();

Trong Java, class có một từ khóa class để khai báo nhưng không có từ khóa cho object. Các object được tạo ra bằng việc sử dụng toán tử new để gọi constructor của class để khởi tạo object trong Java.

 

Rate this post

Trả lời