Sự khác nhau giữa “older” và “elder”

how to use elder older

Older và elder đều được dùng như 2 tính từ so sánh hơn, khi bạn muốn so sánh tuổi tác của 2 đối tượng. Tuy nhiên, elder thường được dùng khi muốn so sánh tuổi của các thành viên trong gia đình. Elder cũng chỉ được dùng làm định ngữ trước danh từ chứ ko được dùng trong mẫu “elder than”.

Ví dụ:
1. Trong mẫu câu so sánh hơn với “than”: luôn dùng older
Bạn nói: My brother is older than me.
Không nói: My brother is elder than me.
2. Nếu bạn so sánh 2 vật: luôn dùng older
This house is older than all the others in the street.
3. Khi dùng với người và với tư cách định ngữ đặt trước danh từ, bạn cần cân nhắc xem 2 người cần so sánh có cùng gia đình ko:
Nếu cùng gia đình, bạn nói: My elder brother doesn’t live with my parents.
Nếu ko cùng gia đình, bạn nói: The older girl is taking care of the younger.

Trả lời