Phân biệt tiêu chuẩn ISO 9000:2015 với tiêu chuẩn được chứng nhận ISO 9001:2015

Chung nhan iso 9001 2015

Cả hai tiêu chuẩn ISO 9000:2015 & ISO 9001:2015 đều thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng.

Trong đó:

–          ISO 9000:2015 là hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

–          ISO 9001:2015 là hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 9001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có thể được chứng nhận. Vì vậy các tổ chức, các doanh nghiệp chỉ có thể chứng nhận theo ISO 9001:2015. Còn ISO 9000:2015 không phải là một tiêu chuẩn để chứng nhận.

Chung nhan iso 9001 2015

Phân biệt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 9000:2015

Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 là một tiêu chuẩn để các doanh nghiệp muốn lấy chứng nhận ISO 9001:2015 tham khảo cơ sở và từ vựng. Mục đích của ISO 9000: 2015 là làm tăng nhận thức của tổ chức về các nghĩa vụ và cam kết của mình trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức và trong việc đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Vì tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 chỉ rõ các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng và Hệ thống Quản lý Chất lượng được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn ISO / TC 176.

ISO 9000:2015 mô tả các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống  Quản lý Chất lượng  và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến cho các trường hợp như sau:

  • Các tổ chức đang tìm kiếm sự thành công bền vững thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng;
  • Những khách hàng đang tìm kiếm sự tin tưởng vào khả năng của một tổ chức có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ;
  • Các tổ chức mong muốn tìm kiếm sự tin cậy trong chuỗi cung ứng của họ đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức;
  • Các tổ chức và các bên quan tâm đang tìm kiếm để cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng;
  • Các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001;
  • Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, đánh giá chứng nhận hoặc tư vấn về quản lý chất lượng;
  • Các nhà phát triển các tiêu chuẩn liên quan
  • Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 gồm:

1.      Phạm vi áp dụng

2.      Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

3.      Thuật ngữ và định nghĩa:

3.1 Thuật ngữ liên quan đến con người

3.2 Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

3.3 Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4 Thuật ngữ liên quan đến quá trình

3.5 Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

3.6 Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

3.7 Thuật ngữ liên quan đến kết quả

3.8 Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu

3.9 Thuật ngữ liên quan đến khách hàng

3.10 Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

3.11 Thuật ngữ liên quan đến  xác định

3.12 Thuật ngữ liên quan đến hành động

3.13 Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Và như vậy các tổ chức muốn được chứng nhận sẽ tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 9001:2015, còn ISO 9000:2015 là cơ sở và từ vựng

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời